Všeobecné obchodní podmínky k produktu modulového řešení Manuálu GDPR

I. Dodavatel

 1. Smluvní stranou při nákupu Manuálu GDPR je poradenská společnost Oldřich Janda Consultancy s.r.o., se sídlem Václavkova 1134/26, 615 00 Brno, IČ 04297636, DIČ CZ04297636, zápis v OR u KS Brno pod sp. zn. C 89239.
 2. Produkt byl zpracován ve spolupráci s Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o., se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno, IČ 05908876, DIČ CZ05908876, zápis v OR u KS Brno pod sp. zn. C 98891.

II. Charakteristika produktu

 1. Manuál GDPR je určen především pro mikro a malé podnikatele (podnikatele ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také NOZ.
 2. Jedná se o podporu podnikateli ke zvládnutí procesu, jehož výsledkem má být soulad s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také “nařízení GDPR”.
 3. Samotný nákup Manuálu GDPR nezajišťuje soulad s nařízením GDPR, vyžaduje systematickou aktivitu na straně kupujícího, ve smyslu následování pokynů a instrukcí obsažených v Manuálu GDPR. Výsledek a míra souladu podnikatele s nařízením GDPR je pak dán zvládnutím všech kroků v Manuálu GDPR.
 4. Nejedná se o právní pomoc a prodávající nenese odpovědnost za nedostatečnou aplikaci nařízení GDPR v organizaci, která samostatně postupovala podle Manuálu GDPR.
 5. Manuál GDPR nenahrazuje poradenství v oblasti GDPR. Z nařízení GDPR plyne, že  správce osobních údajů (organizace) nese plnou odpovědnost za jeho aplikaci, nelze ji přenést na Prodávajícího.
 6. Manuál GDPR není určen ani cíleně nabízen spotřebitelům, obchodní podmínky nejsou určeny pro spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 NOZ.

III. Součásti produktu

Produkt modulového řešení Manuál GDPR zahrnuje následující produktové moduly:

 • Úvodní Konzultace (45 min.) – individuální nasměrování a vysvětlení, jak postupovat  – osobně, telefonicky nebo přes videohovor.
 • Samotný GDPR manuál - strukturovaný textový průvodce jednotlivými kroky k dosažení přiměřených opatření pro soulad podnikatele s GDPR - obsahuje instrukce a postupy a související přílohy
  • vzor/šablona Zpráva/záznam mapování a přijatých opatření
  • vzor/šablona Smluvní ustanovení o závazku dodržovat GDPR (tzv. Zpracovatelský dodatek)”
  • vzor/šablona Interní směrnice o nakládání s osobními údaji
  • vzor/šablona Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • GDPR pomůcka – tabulka záznamů zpracování osobních údajů
 • Odborná péče (2h) – následné odborné poradenství seniorního pracovníka Dodavatele zahrnující supervizi souladu zpracované dokumentace podnikatele s nařízením GDPR a posouzení podnikatelem navrhovaných opatření a souladu nastavených postupů s nařízením GDPR – osobně, telefonicky nebo přes videohovor.

Veškeré součásti produktu jsou určeny k dopracování a doplnění kupujícím, v návaznosti na charakter jeho podnikání.

IV. Cena, platební a dodací podmínky

 1. Cena produktu Manuál GDPR je za jednotlivé moduly nebo jejich kombinace následující:
  1. Úvodní konzultace (45 min.) 1 900 Kč;
  2. GDPR manuál 8 900 Kč;
  3. Odborná péče (2 hodiny) 5 000 Kč;
  4. Kombinace GDPR manuálu (b.) a Odborné péče (c.) 11 900 Kč;
  5. Kombinace všech tří modulů, tj. Úvodní konzultace (a.), GDPR manuálu (b.) a Odborné péče (c.) 12 800 Kč;

Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, která se uplatní dle platných právních předpisů v době realizace objednávky (aktuální sazba DPH 21 %).

 1. Na základě obdržené objednávky je vystavena zálohová/proforma faktura, nejdéle během následujícího pracovního dne.
 2. Nejdéle do 2 pracovních dní  od připsání úhrady ceny za objednaný produkt na účet 4211202794/6800 vedený u Sberbank CZ, a. s., bude kupujícímu zaslán produkt na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s konečnou fakturou/daňovým dokladem.
 3. Související moduly produktu Úvodní konzultace a Odborná péče je kupující oprávněn čerpat v době 3 kalendářních měsíců od koupě, s tím, že dodavatel je povinen v této době stanovit nejméně 3 termíny, ve kterých je možné konzultaci čerpat.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy po odeslání GDPR manuálu na adresu uvedenou kupujícím není možné.

VI. Vadné plnění

 1. Pokud zaslaný produkt neobsahuje všechny deklarované součásti, jedná se o vady, za které prodávající odpovídá. Kupující se zavazuje zkontrolovat produkt co do jeho kompletnosti do 7 kalendářních dnů od jeho obdržení.
 2. Vada spočívající v chybějících součástech bude odstraněna zasláním chybějících součástí bez zbytečného odkladu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi stranami se posuzuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a českým právem.
 2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy, strany se dohodly, že místně příslušný soud je obecný soud dle sídla prodávajícího.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. 6. 2018.