PROCESNÍ AUDIT PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Pro nestátní neziskové organizace zpracováváme komplexní procesní analýzy – prověřujeme z pohledu auditu a řízení rizik jejich procesy – a/nebo zpracováváme nefinanční audity.

Procesní analýza/audit pro nestátní neziskové organizace

Provedeme procesní analýzu – tj. audit procesů organizace obsahujícího posouzení úrovně profesionalizace nestátní neziskové organizace (“NNO”), a to s ohledem na míru její důvěryhodnosti vůči veřejnosti, státnímu i soukromému sektoru a s ohledem na budování jejích kapacit s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

Nastavení procesů NNO, tedy jejich účinnost, funkčnost, efektivnost a zdokumentování, prověřujeme v těchto oblastech:

  • Strategie organizace, poslání
  • Financování, fundraising
  • Lidské zdroje
  • Marketing a PR
  • Kvalita služeb/produktů

Výsledky strukturujeme do Závěrečné zprávy včetně návrhu konkrétních akčních kroků vedoucích ke zlepšení procesů výše uvedených předmětných oblastí.

Případová studie

Procesní analýza organizační jednotky neziskovky

Pro Klienta – samostatná organizační jednotka (roční obrat 50+ mil. Kč, 100+ zaměstnanců) velké místní neziskové organizace – jsme zpracovali procesní audit v oblastech:
1. Strategie organizace, poslání
2. Financování, fundraising
3. Lidské zdroje
4. Marketing a PR
5. Kvalita služeb/produktů
se záměrem identifikovat případné nedostatky a navrhnout jejich řešení. Cílem této aktivity bylo profesionalizovat organizačně-ekonomické fungování Klienta a snížit rizika, kterým je vystaven.
Po třech měsících práce v terénu (u Klienta) a vyhodnocování našich zjištění jsme Klientovi předložili a prezentovali souhrnnou procesně-auditní zprávu včetně akčního plánu 26 opatření s přiřazenou prioritou a jednoznačnou odpovědností a návrhem termínu vyřešení.
Klient již v průběhu auditu začal s realizací některých opatření a jednotlivé body akčního plánu naplňuje dle našeho návrhu. Nejen, že výrazně eliminoval rizika, kterým byl vystaven, ale zkvalitnil svůj tým a zefektivnil své vnitřní fungování.